What are the steps to salvation                   

After receiving Christ as your personal Savior in your life. You should get baptized according to Act 22:16 which says "And now what are you waiting for? Get up, be baptized and wash your sins away, calling on the name of the Lord". Jesus gave us an example of water baptism. It is a public confession of our faith. To live a life in Christ and with Christ we need to turn away from sin that is the main focus every believer need to do. In other words stay holy and obey God and love him with all our heart. Salvation is all about receiving Christ as Savior and always trust in Him alone as the way to salvation. Faith means that we recognizes that God has already completed the steps and simply calls on us to receive Him in faith.


"Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved"(Acts 16:30-31)

Dedicating your time and self in prayer and to study the word of God. Go to a spirit filled church where The Holy Spirit is manifesting. Be with believers that can motivate you and encourage you in the kingdom race. Worship God in Spirit and Truth.

Efter att ha tagit emot Jesus Kristus som din personliga frälsare i ditt liv. Du bör döpas enligt Apg 22:16 som säger "Och nu varför tvekar du? Stå upp och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn". Jesus gav oss ett exempel på vatten dop. Det är en allmän bekännelse av vår tro. Att leva ett liv i Kristus och med Kristus vi måste vända oss bort från synden som bör vara huvudfokus för varje troende. Med andra ord vara helig och lyda Gud och älska honom med hela hjärtat. Frälsningen handlar om att ta emot Kristus som Frälsare och alltid lita på honom att han är den anda vägen till frälsning. Tro betyder att vi erkänner att Gud redan har slutfört stegen och uppmanar helt enkelt på oss att ta emot honom i tro. 

"Tro på Herren Jesus Kristus så blir du frälst" (Apg 16: 30-31).

Ägna tid i bön och studera Guds ord. Gå till en ande fylld kyrka där Den Helige Ande är. Var med troende som kan motivera dig och uppmuntra dig i loppet till Guds rike. Tillbe Gud i Ande och Sanning.